Harta


View Europe Direct Timis in a larger map

00 800 67 89 10 11


SUNĂ GRATUIT PENTRU INFORMAȚII DESPRE EUROPA

Ce informații poți obține . . . click aici pentru mai multe informații

Comisia Europeana prezinta agenda UE privind drepturile copilului

Cum poate Uniunea Europeana (UE) contribui la protec?ia drepturilor copiilor în sala de judecata? Cum ne putem asigura ca hotarârile pronun?ate în cauzele transfrontaliere de custodie sunt executate în cel mai scurt timp posibil? ?i cum putem preveni har?uirea copiilor pe internet? Comisia Europeana a prezentat astazi o agenda a UE în vederea consolidarii drepturilor copilului, prin intermediul punerii în practica a principiilor consacrate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Agenda cuprinde o serie de masuri concrete prin care UE poate conferi valoare adaugata politicilor în materie de bunastare ?i siguran?a a copiilor, inclusiv prin promovarea unei justi?ii în interesul copilului, o mai buna informare a copiilor cu privire la drepturile proprii, precum ?i sporirea gradului de securitate pe internet în ceea ce prive?te copiii.

„Drepturile copilului sunt drepturi fundamentale”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepre?edinte al Comisiei Europene ?i comisar european pentru justi?ie. „Este necesar ca UE, împreuna cu cele 27 de state membre, sa se asigure ca aceste drepturi sunt protejate ?i ca interesul superior al copiilor reprezinta principiul fundamental al ac?iunilor noastre. Se impune, în special, ca justi?ia în interesul copiilor sa garanteze ca drepturile copilului sunt luate în considerare de fiecare data când copiii sunt implica?i în procedurile judiciare, fie ca victime, fie ca suspec?i sau atunci când parin?ii acestora divor?eaza ?i nu se pun de acord asupra custodiei.”

Domnul Antonio Tajani, vicepre?edinte al Comisiei Europene, a subliniat necesitatea combaterii exploatarii sexuale a copiilor în cadrul turismului. „Exploatarea sexuala este un act criminal, o încalcare flagranta a demnita?ii umane ?i a integrita?ii fizice ?i mentale a copiilor. Este un domeniu în care avem nevoie de strategii comune ?i de o cooperare interna?ionala, precum ?i de campanii de sensibilizare ?i de masuri ferme”, a adaugat oficialul european.

Agenda UE de astazi prezinta 11 ac?iuni pe care Comisia le va pune în aplicare în urmatorii ani. Ini?iativa are ca scop reafirmarea angajamentului ferm al institu?iilor UE ?i al statelor membre fa?a de promovarea, protejarea ?i respectarea drepturilor copilului în cadrul tuturor politicilor relevante ale UE ?i materializarea acestui angajament în rezultate concrete. Pe viitor, politicile UE cu un impact direct sau indirect asupra copiilor ar trebui concepute, puse în aplicare ?i monitorizate ?inând seama de principiul interesului superior al copiilor.

Copiii se pot confrunta cu obstacole importante atunci când sunt implica?i în proceduri judiciare. În cazul în care sistemele judiciare nu sunt adaptate, drepturile lor risca sa fie chiar încalcate. Mai mult, copiii deosebit de vulnerabili – crescu?i în saracie, expu?i excluziunii sociale sau cu dizabilitati – necesita o protec?ie speciala. Comisia va acorda o aten?ie deosebita copiilor în cadrul unei propuneri privind protejarea victimelor criminalita?ii, prin prevederea unor garan?ii pentru copiii suspecta?i de comiterea unei infrac?iuni ?i prin revizuirea normelor aplicabile în cauzele transfrontaliere de custodie.

Comisia va proteja în mod activ copiii ?i le va oferi mijloacele de a utiliza în siguran?a tehnologiile online, prin combaterea har?uirii pe internet, a manipularii psihologice, a expunerii la materiale daunatoare ?i la alte experien?e dezagreabile legate de utilizarea acestor tehnologii. Pentru sensibilizarea copiilor ?i promovarea ceta?eniei active în rândul acestora, Comisia va crea un punct unic de acces pentru copii pe portalul EUROPA, cu informa?ii u?or de accesat cu privire la drepturile copilului ?i la politicile UE.

Ac?iunile Comisiei în ceea ce prive?te drepturile copilului se înscriu în eforturile acesteia de punere în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale, care este obligatorie din punct de vedere juridic pentru institu?iile UE atunci când propun legisla?ie, precum ?i pentru statele membre atunci când pun în aplicare normele comunitare. În octombrie 2010, Comisia a adoptat o strategie pentru punerea în aplicare eficace a dispozi?iilor Cartei (IP/10/1348). Luna viitoare, ea va publica primul raport anual privind drepturile fundamentale, care va evalua, de asemenea, progresele înregistrate în aplicarea drepturilor copilului.

Context

Tratatul de la Lisabona prevede obliga?ia UE de a promova protec?ia drepturilor copilului. Drepturile copilului fac parte, de asemenea, din drepturile fundamentale pe care UE s-a angajat sa le respecte în conformitate cu articolul 24 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. În plus, toate cele 27 de state membre UE au ratificat Conven?ia Organiza?iei Na?iunilor Unite privind Drepturile Copilului.

Strategia Europa 2020 (IP/10/225) ?i planul de ac?iune al Comisiei pentru punerea în aplicare a Programului de la Stockholm (IP/10/447) prezinta o viziune pentru secolul XXI a Europei, o Europa în care copiii de astazi vor beneficia de o mai buna educa?ie, de acces la serviciile ?i resursele de care au nevoie pentru a se dezvolta, precum ?i de o protec?ie solida a drepturile lor.

Pagini Utile

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/agenda_ue_drepturi_copil_ro.htm

Comments are closed.