Harta


View Europe Direct Timis in a larger map

00 800 67 89 10 11


SUNĂ GRATUIT PENTRU INFORMAȚII DESPRE EUROPA

Ce informații poți obține . . . click aici pentru mai multe informații

Exercitati-va drepturile

Dreptul european acorda drepturi si impune obligatii nu doar statelor membre, ci si cetatenilor si întreprinderilor care sunt vizati direct de anumite norme. Face parte integranta din sistemul juridic al statelor membre care raspund, în primul rând, de aplicarea corecta a acestor reglementari. Prin urmare, sunteti îndreptatit sa va asteptati ca autoritatile nationale de pe tot teritoriul Uniunii Europene sa aplice corect drepturile care va revin în calitate de cetateni europeni.

Orice persoana poate înainta Comisiei o plângere formulata împotriva unui stat membru prin care sa denunte o masura (legislativa, normativa sau administrativa) sau o practica pe care o considera contrara unei dispozitii sau unui principiu apartinând dreptului Uniunii. Nu trebuie sa dovediti ca aveti interesul de a actiona sau ca sunteti direct vizat de cazul respectiv de încalcare a dreptului european pe care îl invocati. Pentru a fi luata în considerare, plângerea trebuie sa se refere la o încalcare a dreptului Uniunii Europene de catre un stat membru, deci nu poate sa aiba ca obiect un litigiu de natura privata.

1. Depunerea plângerii

2. Procesarea plângerii

3. Cai de atac la nivel national

4. Garantii administrative

5. Protectia reclamantului si datele cu caracter personal

6. Recurgerea la Ombudsmanul European

1. Depunerea plângerii

Plângerile trebuie transmise în scris, prin posta, fax sau e-mail.

Este foarte important ca dosarul sa fie complet si exact. Pentru aceasta, trebuie sa cuprinda în special faptele care îi sunt imputate statului membru în cauza, demersurile pe care le-ati întreprins, indiferent de nivelul la care ati ajuns si, daca este posibil, dispozitiile dreptului Uniunii care considerati ca au fost încalcate si informatii privind existenta unei eventuale finantari europene. Demersul efectuat în scris, care denunta masuri sau actiuni contrare dreptului Uniunii întreprinse în statele membre, este analizat în termen de o luna pentru a se stabili daca îndeplineste criteriile necesare pentru ca plângerea sa fie considerata valabila.

Întreaga corespondenta adresata Secretariatului General al Comisiei Europene, face obiectul unei prime confirmari de primire în termen de 15 zile lucratoare de la data primirii, conform normelor de buna conduita administrativa. În cazul în care are îndoieli privind natura unei corespondente, Secretariatul General al Comisiei Europene se consulta cu serviciul sau serviciile implicate în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii.

Orice corespondenta care ar putea fi prelucrata ca plângere este înregistrata într-o baza de date gestionata de Secretariatul General al Comisiei Europene.

Corespondenta si/sau plângerea vor fi analizate, sub aspectul fondului, de directiile generale si de serviciile Comisiei Europene.

În cazul unui numar mare de plângeri pe aceeasi tema, acestea vor primi un numar unic la înregistrarea de catre Comisia Europeana.

2. Procesarea plângerii

Procedura de încalcare a dreptului Uniunii Europene cuprinde urmatoarele faze:

2.1. Faza de investigare

În urma plângerii pe care ati depus-o, poate fi necesara obtinerea unor informatii suplimentare, pentru a se stabili faptele si chestiunile de natura juridica referitoare la dosarul dumneavoastra.

În cazul în care ia legatura cu autoritatile statului membru împotriva caruia ati formulat plângere, Comisia Europeana nu va va divulga identitatea, decât daca v-ati dat acordul în mod expres în acest sens.

Daca este cazul, veti fi invitat sa furnizati si alte informatii.

În urma analizarii faptelor si pe baza regulilor si a prioritatilor stabilite de Comisia Europeana pentru initierea si continuarea procedurilor de încalcare a dreptului Uniunii Europene, serviciile Comisiei Europene vor aprecia daca se va da sau nu curs plângerii dumneavoastra.

2.2. Initierea procedurii de încalcare a dreptului Uniunii Europene contacte oficiale între Comisia Europeana si statul membru în cauza

În cazul în care Comisia Europeana constata existenta unei posibile încalcari a dreptului Uniunii care ar justifica initierea unei proceduri în acest sens, aceasta va adresa statului membru vizat o scrisoare de „somare”, invitându-l sa aduca observatii într-un termen stabilit.

Statul membru trebuie sa ia pozitie cu privire la elementele de fapt si de drept pe care Comisia Europeana îsi fundamenteaza decizia de a initia procedura de încalcare a dreptului Uniunii Europene.

Pe baza raspunsului primit de la statul membru în cauza sau în absenta unui raspuns, Comisia Europeana poate decide sa îi trimita un „aviz motivat”, în care îsi va expune în mod clar si definitiv motivele pentru care considera ca a avut loc o încalcare a dreptului Uniunii. Prin acest aviz, statul membru este somat sa se conformeze dreptului european într-un temen dat (în mod normal, doua luni).

Aceste contacte oficiale îsi propun sa stabileasca daca a existat într-adevar o încalcare a dreptului Uniunii si, eventual, sa încerce remedierea situatiei în acest stadiu, fara a fi nevoie sa se recurga la Curtea de Justitie.

În functie de raspuns, Comisia Europeana poate decide, de asemenea, sa nu continue procedura de încalcare, de exemplu atunci când statul membre se obliga, într-un mod care este credibil, sa îsi modifice legislatia sau procedurile utilizate de administratia sa. Majoritatea cazurilor pot fi solutionate în acest fel.

2.3. Sesizarea Curtii de Justitie

Daca statul membru respectiv nu se conformeaza avizului motivat, Comisia Europeana poate decide sa sesizeze Curtea de Justitie.

Curtea se pronunta asupra actiunii în justitie, în medie, în termen de doi ani.

Hotarârile Curtii de Justitie sunt diferite de cele pronuntate de tribunalele nationale.

În ultima etapa a procedurii, Curtea de Justitie pronunta o hotarâre prin care constata (sau nu) existenta încalcarii.

Curtea de Justitie nu poate hotarî anularea unei dispozitii nationale contrare dreptului Uniunii Europene, nu poate forta o administratie nationala sa raspunda cererii unei persoane fizice si nici nu poate sa oblige un stat membru la plata de despagubiri catre o persoana care a suferit prejudicii în urma aplicarii unei masuri care încalca dreptul european.

Statul membru condamnat de Curtea de Justitie va avea sarcina de a lua masurile necesare pentru a se conforma hotarârii, în special în vederea solutionarii litigiului care se afla la originea procedurii.

Daca statul membru nu se conformeaza hotarârii, Comisia poate sesiza din nou Curtea de Justitie si poate sa oblige statul membru la plata unei penalitati cu titlu cominatoriu si/sau a unei sume forfetare.

3. Cai de atac la nivel national

Instantele administrative sau judiciare nationale au sarcina de a asigura respectarea dreptului Uniunii de catre autoritatile statelor membre.

Orice persoana care considera ca o masura (legislativa, normativa sau administrativa) sau o practica administrativa este contrara unui principiu de drept european este invitata, înainte sau în paralel cu depunerea unei plângeri pe lânga Comisia Europeana, sa se adreseze instantelor administrative sau judiciare nationale (inclusiv avocatului poporului) si/sau sa recurga la procedurile de arbitraj si de conciliere disponibile.

Comisia Europeana va sfatuieste sa utilizati si caile de atac la nivel administrativ, judiciar sau de alt tip prevazute de dreptul national, date fiind avantajele pe care le puteti obtine în acest fel.

Daca recurgeti la caile de atac existente pe plan national, ati putea sa va sustineti drepturile într-un mod mai direct si mai personalizat decât în cazul unei proceduri de încalcare a dreptului Uniunii Europene formulate de Comisia Europeana, care poate dura destul de mult.

Doar judecatorii nationali au puterea de a adresa somatii administratiei si de a anula o decizie nationala.

De asemenea, doar judecatorii nationali sunt cei care, daca este cazul, pot condamna statul membru în cauza la despagubirea persoanelor fizice care au suferit daune în urma încalcarii, de catre acesta, a dreptului Uniunii Europene.

4. Garantii administrative

Urmatoarele garantii administrative sunt prevazute în favoarea dumneavoastra.

a) Dupa înregistrarea la Secretariatul General al Comisiei Europene, plângerea dumneavoastra va primi un numar oficial, care va fi mentionat în confirmarea de primire si în toata corespondenta ulterioara.

Atribuirea acestui numar oficial nu înseamna, neaparat, ca va fi initiata o procedura de încalcare împotriva statului membru în cauza.

b) În masura în care vor trebui sa intervina pe lânga autoritatile statului membru care face obiectul plângerii, serviciile Comisiei Europene vor face acest lucru respectându-va alegerea în ceea ce priveste confidentialitatea identitatii dumneavoastra. În cazul în care nu v-ati facut cunoscuta optiunea, serviciile Comisiei Europene vor presupune ca ati ales ca plângerea dumneavoastra sa fie tratata în mod confidential.

c) Comisia depune toate eforturile pentru a lua o decizie privind fundamentarea dosarului (initierea unei proceduri privind încalcarea dreptului Uniunii Europene sau clasarea dosarului) în termen de 12 luni de la data înregistrarii plângerii la Secretariatul General.

d) În cazul depasirii acestui temen, serviciul Comisiei care raspunde de dosarul având ca obiect încalcarea dreptului Uniunii Europene va informeaza în scris, la cererea dumneavoastra [va atragem atentia asupra faptului ca versiunile în limbile engleza si suedeza ale punctului 8 din comunicarea Comisiei cu privire la relatiile cu reclamantul în materie de încalcare a dreptului Uniunii Europene difera, din greseala, de alte versiuni lingvistice în care se mentioneaza ca aceasta informare se face la cererea reclamantului]. Daca serviciul responsabil intentioneaza sa propuna Comisiei Europene clasarea dosarului, veti fi informat în prealabil. Serviciile Comisiei va vor vor informa în mod constant cu privire la derularea unei eventuale proceduri privind încalcarea dreptului Uniunii Europene.

5. Protectia reclamantului si datele cu caracter personal

Comunicarea catre statul membru a identitatii si a datelor transmise de reclamant, sunt supuse acordului prealabil al acestuia, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date si prevederilor regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului Uniunii Europene si al Comisiei Europene.

6. Recurgerea la Ombudsmanul European

În cazul în care reclamantul considera ca plângerea sa nu a fost prelucrata în mod corespunzator de catre Comisia Europeana, fiind ignorata una din prezentele masuri, acesta se poate adresaOmbudsmanului European în conditiile prevazute de articolele 24 si228 din TFUE.

Pentru o descriere completa a procedurilor si a termenelor aplicabile, sunteti invitat sa consultati comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si catre Ombudsmanul European, cu privire la relatiile cu reclamantul în materie de încalcare a dreptului Uniunii Europene[COM(2002) 141 final].

Sursa:

Comisia Europeana- Aplicarea dreptului Uniunii Europene

http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_ro.htm

Comments are closed.